Przejdź do treści

Regulamin serwisu ZwierzecyZakatek.pl

Dziękujemy za zainteresowanie się naszą witryną ZwierzecyZakatek.pl widniejącą pod adresem internetowym ZwierzecyZakatek.pl

ZwierzecyZakatek.pl jest serwisem internetowym z dziedziny fundraisingu. Jego przeznaczeniem jest udostępnianie miejsca do zawiązywania i promowania zbiórek funduszy na rzecz pomocy zwierzętom zarówno w ramach akcji charytatywnych, jak i kampanii społecznych. Serwis otwarty jest dla podmiotów o charakterze profesjonalnym i instytucjonalnym (dalej zwanych jako  „Organizatorzy zbiórek”). Mogą one zakładać własne zbiórki, a pozostali uczestnicy i odwiedzający portal – udzielać pomocy (osoby te są dalej zwane jako  „Darczyńcy”).

 

Założyciel serwisu ZwierzecyZakatek.pl nie jest organizatorem prowadzonych zbiórek. Pełni on rolę pośrednika i osoby zarządzającej witryną. Za swoją pracę właściciel portalu pobiera od organizatora zbiórki prowizję od kwot wpłaconych przez darczyńców. Ma to na celu utrzymanie serwisu oraz jego dalszy rozwój.

W ramach wymiany właściciel serwisu dostarcza niezbędne narzędzia do zakładania i wspierania zbiórek. Właściciel sprawdza poprawność zakładanych zbiórek i to, czy są zakładane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Poniższy regulamin przedstawia ogólne zasady i warunki korzystania z serwisu ZwierzecyZakatek.pl. Podane niżej warunki regulują zasady korzystania z serwisu, w tym kwestie odpowiedzialności, kwestie prawne i inne techniczne aspekty dotyczące formy płatności oraz zwrotów.

1. Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą portalu ZwierzecyZakatek.pl jest Karolina Sutryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Sutryk Visions. Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres działalności i adres do korespondencji to ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, NIP: 5242958399, REGON: 523956966 adres poczty elektronicznej: kontakt@zwierzecyzakatek.pl (dalej zwany jako „Właściciel”, „Zarządca” lub „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z serwisu. Postanowienia regulaminu nie mają na celu negowania praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W obliczu niezgodności punktów regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo w ramach rozstrzygania sporów przysługuje przepisom z prawa konsumenta.
 3. Usługodawca prowadzi serwis ZwierzecyZakatek.pl, gdzie jest odpowiedzialny tylko za prawidłowy sposób świadczenia usług elektronicznych oraz innych funkcji portalu. Samodzielnymi podmiotami działającymi w serwisie są osoby trzecie, czyli użytkownicy, a w nich organizatorzy zbiórek oraz darczyńcy, którzy za pomocą strony internetowej mogą wchodzić ze sobą w interakcje oraz dokonywać darowizn określonych ściśle przez postanowienia tego regulaminu.

2. Definicje

 1. Darczyńca – osoba, która wpłaca fundusze na jedną ze zbiórek.
 2. Darowizna – dobrowolne świadczenie pieniężne na rzecz zbiórki wpłacane przez darczyńcę.
 3. Dzień roboczy – poniedziałek-piątek (z wykluczeniem dni wolnych od pracy)
 4. Konsument – osoba fizyczna, której korzystanie z serwisu nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – usługa elektroniczna na stronie powiązana z e-mailem, loginem oraz hasłem, gdzie gromadzone są wszystkie dane nt. użytkownika portalu, wliczając w to rejestr jego działań w serwisie.
 6. Newsletter – jeden z rodzajów działań marketingowych portalu, przykład PR-u zewnętrznego, czyli cykliczne automatyczne wiadomości do użytkowników zawierające informacje o nowościach i aktualnościach w serwisie.
 7. Organizator zbiórki – użytkownik posiadający konto w serwisie będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Jest to osoba bądź podmiot, który zakłada i prowadzi zbiórkę w naszym serwisie.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, której korzystanie z naszego serwisu internetowego jest związane z działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności. Dane te udostępnia się na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności gospodarczej.
 9. Dostawca usług płatniczych – podmiot stanowiący podmiot trzeci w stosunku do usługodawcy zajmujący się realizowaniem wszelkich darowizn w serwisie.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną (internetową) na rzecz użytkownika portalu za pośrednictwem serwisu internetowego.
 11. Użytkownik – każda osoba lub instytucja korzystająca z usług portalu internetowego.
 12. Usługodawca – właściciel serwisu internetowego. W tym przypadku jest to Karolina Sutryk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Karolina Sutryk Visions Działalność jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Adres działalności i adres do korespondencji to ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, NIP: 5242958399, REGON: 523956966, adres poczty elektronicznej: kontakt@zwierzecyzakatek.pl
 13. Zbiórka – ogłoszenie zamieszczone w serwisie internetowym przez organizatora zbiórki.

3. Rola serwisu ZwierzecyZakatek.pl

 1. Portal ZwierzecyZakatek.pl powstał w celu umożliwienia organizacjom zakładania i promowania zbiórek internetowych, których tematyka dotyczy szeroko pojętej pomocy zwierzętom w ramach akcji charytatywnych i kampanii społecznych prowadzonych przez organizacje oraz instytucje (np. fundacje, jednostki budżetowe, stowarzyszenia itp.) występujące pod ogólną nazwą organizatorów zbiórek. W celu spełniania idei niesienia pomocy zwierzętom serwis internetowy zezwala organizatorom na zakładaniem zbiórek, a darczyńcom umożliwia dokonywania wpłat na dane cele.
 2. Za pośrednictwem serwisu możliwe jest dokonywanie darowizn na wsparcie dowolnie wybranej zbiórki. Pomiędzy organizatorem a darczyńcą dochodzi wówczas do zawarcia umowy darowizny w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Na mocy tych zobowiązań dokonywana zostaje wpłata, zaś sama relacja dotyczy wyłącznie wspomnianych wyżej użytkowników, którzy są podmiotami trzecimi w stosunku do właściciela portalu.
 3. Usługodawca nie świadczy usług podlegających przepisom ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych. Korzysta w tej kwestii ze zwolnienia opisanego w art. 6 pkt. 2 ww. ustawy dla podmiotów pośrednich w transakcjach płatniczych. Usługodawca zobowiązany jest wyłącznie do obsługiwania procesu płatności i wspierania zawieranych umów między organizatorem a darczyńcą. Wszelkie usługi płatnicze związane z rozliczaniem i ksiegowaniem transakcji obsługiwane są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych.

4. Rejestracja i konto

 1. Konto to usługa elektroniczna świadczona nieodpłatnie i na czas nieokreślony.
 2. Utworzyć konto w serwisie może każda osoba fizyczna i każdy podmiot prawny.
 3. Aby utworzyć konto organizacji, należy wykonać trzy kroki: wypełnić formularz rejestracji, wcisnąć przycisk stworzenia konta, a następnie potwierdzić konto klikając w link wysłany automatycznie na podany w formularzy adres poczty elektronicznej (e-mail).
 4. Wymaganymi danymi są nazwa firmy, numer KRS adres poczty elektronicznej, hasło oraz logo
 5. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta w każdej chwili bez podawania przyczyny. Rezygnacja wiążę się z wysłaniem żądania o usunięcie użytkownika do usługodawcy. Można to zrobić za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach konta w przypadku ich zmiany lub utraty aktualności. W tej kwestii zalecany jest kontakt z usługodawcą.
 7. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto o tym samym typie.
 8. Użytkownikowi nie wolno udzielać dostępu do konta innym osobom. Dotyczy to także najmu czy użyczania konta osobom trzecim.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia i zawieszania, a w ostateczności również do usunięcia konta użytkownika w następujących okolicznościach:
 1. gdy użytkownik łamie postanowienia niniejszego regulaminu;
 2. gdy użytkownik zamieszcza na łamach serwisu oraz w ramach wiadomości przesyłanych między użytkownikami treści niestosowne, bezprawne bądź treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych, w tym także adresy stron www, nazwy i logo takich stron albo podmiotów;
 3. gdy działania użytkownika godzą w dobre imię i renomę usługodawcy lub/i jego serwisu internetowego;
 4. gdy działania użytkownika stwarzają realne zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego usługodawcy lub/i serwisu internetowego lub bezpieczeństwa innych osób i podmiotów korzystających z portalu;
 5. gdy użytkownik korzysta z serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz tematyką np. publikując treści niezwiązane z ideą usługodawcy;
 6. gdy organizacja zbiórki przez organizatora narusza warunki zakładania i prowadzenia zbiórek internetowych opisanych w niniejszym regulaminie.
 1. Jednocześnie stwierdza się, że ograniczenie konta polega na wyłączeniu użytkownikowi dostępu do niektórych funkcji lub zasobów konta np. uniemożliwienie zakładania zbiórek.
 2. Zawieszenie polega na całkowitym wyłączeniu użytkownikowi możliwości logowania, a w konsekwencji również korzystania z funkcjonalności portalu.
 3. Ograniczenie bądź zawieszenie może nastąpić na czas określony, który wówczas wskazuje usługodawca, lub okres nieokreślony, czyli do czasu ustania przyczyny jego ograniczenia tudzież zawieszenia.
 4. Ograniczenie lub zawieszenie powinno skłaniać użytkownika do podjęcia działań mających na celu usunięcie przyczyny wyżej wymienionego stanu, która stała się podstawą do podjęcia takiej decyzji przez usługodawcę. Po usunięciu problemu użytkownik powinien poinformować przedstawicieli portalu o tym fakcie.
 5. Usługodawca cofa ograniczenie bądź zawieszenie w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny ograniczenia albo zawieszenia.
 6. Przed podjęciem decyzji o nałożeniu ograniczenia lub zawieszania konta, usługodawca wzywa użytkownika do zaprzestania naruszania regulaminu, a jeżeli prośba okaże się bezskuteczna usługodawca podejmuje decyzję o zawieszeniu lub ograniczeniu konta użytkownika.
 7. Zaraz po nałożeniu kary na konto użytkownika usługodawca przesyła temu użytkownikowi wiadomość z informacją o przyczynie takiej decyzji. Wiadomość adresowana jest na e-mail podany przez użytkownika w czasie zakładania konta. W mailu znajduje się też informacja, czy zawieszenie ma charakter określony czasowo, czy nie.
 8. Kiedy miną 30 dni kalendarzowe, a przyczyna zawieszenia bądź ograniczenia nie będzie zniwelowana, usługodawca ma prawo wypowiedzieć użytkownikowi umowę, stosując 14-dniowy okres wypowiedzenia. Informacja ta zostanie wysłana do użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po upływie okresu wypowiedzenia konto zostanie usunięte.
 9. Usunięcie konta bez względu na tryb prowadzi do usunięcia wszelkich danych przypisanych do konta, z zastrzeżeniem, że nie tyczy się to przechowywania przez usługodawcę danych użytkownika przez okres wymagający realizacji pozostałych celów przetwarzania, które nie są związane z prowadzeniem konta. Punkt ten reguluje polityka prywatności serwisu internetowego.
 10. Użytkownik może w przyszłości założyć nowe konto.

5. Usługi prowadzone przez serwis ZwierzecyZakatek.pl

 1. Do korzystania z serwisu internetowego na warunkach wskazanych w regulaminie upoważniony jest każdy użytkownik.
 2. Usługi elektroniczne są nieodpłatne. Gdyby miało dojść do zmiany tego zapisu, użytkownik zostanie uprzedzony o kosztach związanych z niektórymi usługami i funkcjonalnościami portalu.
 3. Usługami elektronicznymi serwisu zwierzecyzakatek.pl są:
 1. konto;
 2. newsletter;
 3. organizacja zbiórek;
 4. wpłata darowizny.
 1. Usługodawca odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie za prawidłowe działanie usług elektronicznych wymienionych powyżej.
 2. Usługi płatnicze realizowane są przez firmę zewnętrzną o nazwie TPAY.
 3. Szczegółowy opis usług oraz zakresu działań serwisu dostępny jest w regulaminie i na stronach serwisu.

6. Organizacja zbiórek

 1. Organizator z aktywnym kontem może założyć zbiórkę internetową za pośrednictwem serwisu, która po publikacji i weryfikacji stanie się widoczna dla wszystkich osób odwiedzających serwis internetowy.
 2. Usługodawca nie daje gwarancji, że jego zbiórka osiągnie swój cel.
 3. Aby utworzyć zbiórkę należy:
 1. zalogować się do konta;
 2. wypełnić formularz opisu
 3. wprowadzić bądź zmodyfikować szczegóły zbiórki;
 4. określić cel, a także określić czas trwania.
 1. Tworzący zbiórkę organizator poprzez publikację jej w serwisie internetowym potwierdza zgodność zbiórki z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Tyczy się to również poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej usługodawcy, jak i pozostałych użytkowników portalu.
 2. Zakładający zbiórkę zobowiązuje się do przedstawienia danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Organizator zgadza się na tworzenie zbiórki przy jednoczesnym podaniu szczegółowych danych, w tym jej celu, opisu oraz okresu trwania, a dane te muszą być zgodne ze stanem faktycznym.
 4. Organizator może określić w opisie zbiórki, że część zebranych darowizn może zostać przeznaczona na promocję, w tym koszty reklam.
 1. kwota na promocję nie może być większa niż 30% kwoty określonej w celu oraz w trakcie jej trwania nie może przekroczyć 30% już wpłaconych kwot;
 2. niewykorzystane fundusze, które miały posłużyć jako pieniądze na reklamy organizator ma obowiązek przeznaczyć za pomocą darowizny na inne zbiórki dostępne w serwisie, chyba że uzyska zgodę usługodawcy, by postąpić inaczej.
 1. Usługodawca weryfikuje zbiórkę niezwłocznie i nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych od chwili wysłania formularza przez organizatora. W przypadku problemów związanych z wiarygodnością zbiórki, usługodawca może zwrócić się do organizatora z prośbą o wprowadzenie zmian lub okazanie odpowiedniego dokumentu. Czas trwania rozpatrzenia zbiórki wydłuży się adekwatnie do procesu wprowadzania poprawek.
 2. Po pomyślnej weryfikacji zbiórki przez usługodawcę, organizator, który nie posiada stałego opiekuna, zobowiązany jest wystąpić z prośbą o przydzielenia go do konkretnej zbiórki. Organizator otrzymuje potwierdzenie, że weryfikacja zakończyła się sukcesem. Zostanie ono przesłane na adres mailowy podany przy zakładaniu konta. Podobne potwierdzenie organizator otrzyma w sytuacji przydzielenia opiekuna. Jeżeli weryfikacja zbiórki wykazała inaczej, organizator zostanie poinformowany, że zbiórka nie spełnia wymogów przedstawionych w niniejszym regulaminie. Organizator zostanie zawiadomiony o przyczynie odmowy opublikowania zbiórki.
 3. Po opublikowaniu zbiórki w serwisie internetowym organizator może z poziomu konta złożyć wniosek o dokonanie zmian w jej treści. Każda zmiana wymaga moderacji usługodawcy w celu weryfikacji. Usługodawca sprawdza poprawność zmian proponowanych przez organizatora niezwłocznie tj. nie dłużej niż w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli zmiany naruszają postanowienia regulaminu lub godzą w pierwotny cel zbiórki, zostaną one odrzucone przez usługodawcę, o czym organizator zbiórki zostanie poinformowany. Samo wystawienie Zbiórki w Serwisie Internetowym jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem, że Usługodawca pobiera prowizję w wysokości 8% z całkowitej sumy Darowizn zebranych przez Organizatora Zbiórki w ramach pojedynczej Zbiórki. Środki pozyskane w ten sposób przez Usługodawcę przeznaczone są na zapewnienie utrzymania, promocji oraz dalszego rozwoju ZwierzecyZakatek.pl, a także na pokrycie opłat związanych z procesowaniem płatności, w tym prowizji dostawcy usług płatniczych.
 4. Organizator zobligowany jest do zamieszczania informacji na temat zbiórki, które są zgodne ze stanem faktycznym, dodatkowo jasne, zrozumiałe i rzetelne, a ich ogół powinien odzwierciedlać odpowiedni zamiar organizatora.
 5. W zbiórce nie mogą znaleźć się treści o charakterze reklamowym takich jak ogłoszenia lub informacje handlowe zachęcające do korzystania z innych serwisów, które są konkurencyjne w stosunku do serwisu, którego dotyczy niniejszy regulamin.
 6. Zabronione jest publikowanie treści promujących dokonywanie wpłat i darowizn z pominięciem serwisu, na łamach którego umieszczono daną zbiórkę. W szczególności tyczy się to numerów bankowych, oznaczania innych usługodawców w dziedzinie płac, odnośników odsyłających do zewnętrznych stron internetowych, na których znajdują się rachunki płatnicze, czy dokonywania wpłat za pomocą SMS.
 7. Organizator zobowiązany jest do niezamieszczania dwa razy tej samej zbiórki, dotyczącej tego samego celu.
 8. Organizator obowiązany jest do formułowania treści wyłącznie w języku polskim.
 9. W przypadku złamania postanowień tego regulaminu w kontekście publikowania zbiórki, usługodawca ma prawo ją usunąć bądź zażądać dokonania odpowiednich zmian informacji czy danych.
 10. Innymi metodami ograniczającymi charakter zbiórki są:
 1. tymczasowe lub trwałe zawieszenie zbiórki w serwisie internetowym;
 2. tymczasowe lub trwałe zablokowanie możliwości dokonywania darowizn czy wypłaty zgromadzonych w ramach zbiórki środków;
 3. dokonanie zwrotu funduszy na konta darczyńców;
 4. tymczasowe lub trwałe wycofanie opiekuna przydzielonego do konta organizatora lub konkretnej zbiórki.
 1. Jednocześnie informuje się, że usługodawca w miarę możliwości wzywa organizatora do pozbycia się naruszeń regulaminu, a radykalne kroki podejmuje dopiero wtedy, gdy organizator nie stosuje się do zaleceń oraz sugestii. Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć taką zbiórkę.
 2. Usługodawca podejmuje decyzję o sposobie i rodzaju zastosowania wyżej wymienionych działań wobec zbiórki bądź jej organizatory. Stosując ograniczenia, usługodawca kieruje się przede wszystkim potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w serwisie.
 3. Wpłata darowizn jest możliwa, dopóki zbiórka pozostaje aktywna w serwisie internetowym. O nieaktywności zbiórki świadczą:
 1. upływający okres trwania zbiórki;
 2. zakończenie zbierania pieniędzy przez organizatora;
 3. usunięcie tudzież zawieszenie zbiórki przez usługodawcę.

7. Wspieranie zbiórek i wypłaty

 1. Serwis internetowy umożliwia użytkownikom wsparcie dowolnej zbiórki poprzez dokonanie darowizny. Samo wsparcie nie wymaga zakładania konta na portalu.
 2. Przekazanie darowizny przez darczyńcę na rzecz danej zbiórki odbywa się w zgodzie z właściwymi przepisami Kodeksu Cywilnego dotyczącego zawierania i realizacji umów darowizny. Darowizna staje się faktem w chwili wpłacenia sumy pieniędzy na zbiórkę.
 3. Wpłata darowizny opisana zostaje w trzech krokach:
 1. przywołanie formularza wpłaty poprzez kliknięcie przycisku;
 2. wypełnieniu formularza;
 3. kliknięciu pola dokonującego wpłaty.

Wymagane dane do wpłaty dotyczą imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz wybrania sposobu płatność, jak również podaniu konkretnej kwoty.

 1. Usługodawca pozwala darczyńcy dokonywać wpłat z tytułu darowizny za pomocą opłat elektronicznych obsługiwanych przez serwis tpay.com
 2. Wiadomość o dokonanej darowiźnie ma charakter jawny. Darowizna zostaje widoczna na stronie danej zbiórki wraz z imieniem i nazwiskiem darczyńcy, który dokonał wpłaty. Istnieje możliwość darowizny anonimowej. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu wpłaty. Oprócz personaliów darczyńcy znika też wysokość wpłaconej kwoty.
 3. Informacja o darowiźnie jest utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym serwisu internetowego. Ponadto darczyńca otrzymuje mailowe zwrotne potwierdzenie dokonania darowizny.
 4. Darowizny wpłacane są przez darczyńców i zasilają saldo rachunku środków organizatora.

8. Wypłaty i dodatkowa weryfikacja organizatora

 1. Organizator z poziomu konta może sprawdzić zestawienie otrzymanych darowizn. Zestawienie obejmuje takie dane jak: wysokość darowizny, datę wpłaty, nazwę darczyńcy oraz jego adres e-mail. Organizator staje się administratorem danych otrzymanych za pomocą serwisu i jest zobligowany do przestrzegania obowiązków informacyjnych wobec osób, które dokonały wpłaty. Wynika to z przepisów o ochronie danych osobowych. Organizator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony tychże danych, chyba że udostępnienie ich ma podstawę prawną wynikającą z ogólnych przepisów prawa polskiego.
 2. Korzystając z konta, organizator zbiórki może zlecić usługodawcy wypłatę zebranych środków na podany rachunek bankowy. Minimalna kwota wypłaty wynosi 200,00 zł (dwieście złotych). Wypłata pozostaje bez wpływu na status i czas trwania zbiórki.
 3. Wypłacane środki zostają pomniejszone o kwoty prowizji dla usługodawcy. Zapłata potwierdzona zostaje fakturą VAT wystawioną przez usługodawcę i przesłaną na adres zgodny z kontem organizatora zbiórki.
 4. Darczyńca może domagać się zwrotu przelanych środków tylko w szczególnych okolicznościach, które przewidziane zostały w przepisach prawa, jak i tym regulaminie. Może się to odbyć na żądanie lub przez wyraźną zgodę organizatora na zwrócenie darowizny. Usługodawca może zwrócić wyłącznie te darowizny, które nie zostały jeszcze wypłacone na rachunek bankowy organizatora. W pozostałych przypadkach zwrot leży po stronie organizatora, a wszelkie spory powinny rozwiązywać spory, które zawarły umowę o darowiźnie.

9. Odpowiedzialność użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu

 1. Każdy użytkownik odpowiedzialny jest za swoje działania w serwisie internetowym. Dotyczy to zarówno organizatorów zbiórek, jak i darczyńców.
 2. Odpowiedzialność podmiotów i osób fizycznych regulują punkty niniejszego regulaminu, jak i przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizatorzy zbiórek zobowiązani są do przedstawiania wszelkich danych zgodnie ze stanem faktycznym, a w przypadku zmian – do sukcesywnego ich wprowadzania. Wszelkie spory z tym związane rozwiązywane będą w zgodzie z regulaminem serwisu, a w przypadku braku stosownego przepisu – na podstawie prawa zapisanego w Kodeksie Cywilnym.
 4. Organizator zbiórki ponosi pełną odpowiedzialność karną za wprowadzanie w błąd, podawanie fałszywych informacji.

10. Odpowiedzialność operatora w związku z korzystaniem z serwisu.

 1. Operator zajmuje się księgowaniem i realizowaniem darowizn, co stanowi jego główną funkcję i obowiązek.
 2. Operator nie powinien działać na szkodę serwisu zwierzecyzakatek.pl. Ponadto jego funkcja musi być zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za błędy z płatnościami i to z nim powinni się kontaktować pokrzywdzeni darczyńcy.
 4. Wszelkie inne spory między podmiotami a operatorem płatności powinny być w pierwszej kolejności rozwiązywane za pośrednictwem przepisów z niniejszego regulaminu. W przypadku braku możliwości – za pośrednictwem przepisów z regulaminu operatora. W razie pojawienia się kwestii nieprzewidzianych przez oba regulaminy spór musi zostać rozwiązany przy użyciu stosownych przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego.

11. Warunki zwrotów i reklamacji

 1. Reklamacje i zwroty powinny być realizowane między domagającymi się zwrotu darczyńcami a organizatorami zbiórek, którzy odpowiadają za swoje zbiórki bez udziału usługodawcy. Podstawa i zakres odpowiedzialności organizatora zbiórki wobec darczyńcy regulują przepisy prawa, w tym Kodeks Cywilny i Prawo Konsumenta.
 2. Użytkownicy mają prawo do zgłaszania usługodawcy swoich podejrzeń dotyczących wiarygodności organizowanych zbiórek. W uzasadnionych okolicznościach usługodawca podejmie kroki w celu weryfikacji zbiórki organizatora, a w przypadku łamania prawa bądź postanowień niniejszego regulaminu – usługodawca wyciągnie konsekwencje wobec organizatora.
 3. Reklamacje tyczące się działania serwisu (nie mylić z domaganiem się zwrotu wpłaconych na zbiórkę kosztów) mogą być składane drogą elektroniczną (e-mail) na adres kontakt@zwierzecyzakatek.pl
 4. Aby reklamacja była przekonująca, zalecane jest podanie następujących informacji:
 1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji;
 2. wskazanie nieprawidłowości;
 3. przedstawienie roszczeń użytkownika;
 4. podaniu danych kontaktowych osoby reklamującej.
 1. Usługodawca ustosunkuje się do przedstawionej reklamacji niezwłocznie, jednak ma na to 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12. Odstąpienie od umowy

 1. Punkt ten (12.) tyczy się użytkowników będących konsumentami, których obejmuje Prawo Konsumenta.
 2. Zawierający umowę na odległość konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej zdalnie/na odległość nie przysługuje konsumentowi w kilku przypadkach:
 1. w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługą za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany o tym, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku, jeżeli spełnianie danego świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą obu stron przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu konsumenta przez usługodawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy.
 1. W przypadku umowy o świadczenie usługi, której wykonywanie zaczęło się przed upływem terminu odstąpienia umowy oraz na wyraźne życzenie konsumenta, konsument, który sięga po prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od wyżej wymienionej umowy. Kwota jest obliczana proporcjonalnie do zakresu spełnionych usług w tym czasie. Kwoty są zgodne z kwotami zawartymi na początku współpracy.
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem. Oświadczenie musi być złożone w zgodzie z danymi kontaktowymi usługodawcy wskazanymi we wstępie niniejszego regulaminu. Konsument może skorzystać w tym celu ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w internecie, ale nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku umowy o świadczenie usług, wykazany bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy.

13. Prawo autorskie

 1. Prawa autorskie są rozumiane według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Prawa autorskie oraz własność intelektualna do serwisu i wszystkich elementów (także plików) znajdujących się na jego łamach przysługuje w pełni usługodawcy lub innym podmiotom trzecim. Elementy te objęte są ochroną na mocy prawa autorskiego oraz innych przepisów wynikających z Kodeksu Cywilnego.
 3. Znaki handlowe usługodawcy oraz podmiotów trzecich również powinny być wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik zamieszczający treści na łamach serwisu ustanawia utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Tyczy się to również zakładanych zbiórek. Organizator posiada wówczas pełnię praw autorskich do danych treści, a ich rozpowszechnianie wymaga zgody organizatora.
 5. W momencie zawarcia umowy usługodawca zyskuje prawo do rozpowszechniania treści zawartych przez organizatora, co wiąże się z promocją jego zbiórki przez usługodawcę. W przypadku wystąpienia przez osoba trzecią z roszczeniami uderzającymi w usługodawcę i tyczącymi się naruszeniami prawa autorskiego na skutek działań serwisu zwierzecyzakatek.pl użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia dobrej woli i współdziałania z usługodawcą w celu wyjaśnienia sporu oraz ostatecznego zwolnienia usługodawcy z nakładanych na niego zarzutów i roszczeń.
 6. Z chwilą zamieszczania w serwisie przez użytkownika treści stanowiących utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego użytkownik udziela usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej licencji na korzystanie z opublikowanych treści, obejmującej także stosowanie autorskich praw majątkowych do tych treści (głównie w celach promocji serwisu internetowego). Licencja obowiązuje bez względu na jakiekolwiek ograniczenia czasowe czy terytorialne. Dotyczy to jednak następujących pól eksploatacji:
 1. trwałego lub krótkotrwałego wprowadzenia do pamięci komputera, telefonu lub innego urządzenia multimedialnego jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
 2. trwałego lub krótkotrwałego utrwalenia w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w dowolnej formie w zakresie wyświetlania, stosowania i przechowywania utworu w całości, jak i fragmentach;
 3. trwałego lub krótkotrwałego publicznego odtwarzania, wyświetlania, stosowania, przechowywania oraz udostępniania jakimikolwiek środkami i w dowolnej formie. Można tu wymienić technikę cyfrową i internetową.
 1. W momencie utworzenia zbiórki użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie zamieszczanych przez niego treści w zakresie przewidzianym wyżej. Tyczy się to zrzeczenia się autorstwa użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie opracowań zamieszczanych treści przez usługodawcę bez uzgadniania tego z organizatorem zbiórki.

14. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zwierzecyzakatek.pl zawiązywane są według prawa polskiego i w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie z ważnych przyczyn, tj. zmian przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu; dodania, modyfikacji lub usunięcia usług elektronicznych; wprowadzenia odpłatnych usług lub zmian w usługach już istniejących w serwisie internetowym. Dotyczy to także konieczności ochrony portalu i użytkowników przed oszustwami, wirusami, spamem czy naruszeniem danych osobistych stanowiącego podstawy cyberprzestępstwa.
 3. Zmiany postanowień regulaminu mogące dotyczyć użytkowników portalu:
 1. w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego umów o charakterze długotrwałym (ciągłym) zmieniony regulamin wiąże użytkownika, wobec którego zostały zachowane prawa i wymogi określone w art. 384 oraz 384 Kodeksu Cywilnego, to jest on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Gdyby zmiany dotyczyły wprowadzenia jakichkolwiek nowych opłat lub podwyżek, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy;
 2. w pozostałych okolicznościach zmiany niniejszego regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez użytkownika przed dniem wejścia w życie tychże zmian. Szczególnie polega to na tym, kiedy zmiany nie będą miały wpływu na te już zawarte, wykonane czy realizowane (w odniesieniu do umów i transakcji).
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązujące stają się przepisy prawa polskiego: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną z dnia 18 lipca 2022 r.; Ustawy o Prawach Konsumenta oraz pozostałe przepisy powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.

Dziękujemy za przeczytanie regulaminu!

W razie wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Pomyślnie wylogowano!